Vremya ID 2020
new idents for Vremya tv channel

Art Direction: Artem Ludyankov

3D, Motion design, Compositing:
Pavel Timoshenko
Vadim Igoshev
Vlad Bogdanovich
Alina Zykina

Logo design:
Maxim Ezdin

Music & sfx: 
Alexey Stratonov
Pavel Gonin
Maksim Pomaz
Back to Top