Pobeda ID 2019
new idents for Pobeda tv channel

Art Direction: Artem Ludyankov

3D, Motion design, Compositing:
Vadim Igoshev
Pavel Timoshenko
Vlad Bogdanovich
Aleksandr Akshevskiy
Oleg Savchenko
Oleg Talanov
Ilya Pankratov
Fedor Novikov

Music & sfx: 
Alexey Stratonov
Pavel Gonin
Maksim Pomaz
Back to Top