new idents for My Planet channel
 
Art Direction: Artem Ludyankov
 
3D & Motion design:
Alexey Polevoy
Artem Ludyankov
Vadim Natsibulin
Maxim Mahrov
 
Sound design: Sergey Dudakov
Back to Top