new idents for Music ONE tv channel.

Art Direction: Artem Ludyankov

2D & Motion design:
Anton Trubin
Dmitriy Markov
Nikolay Tsion
Olga Zhuykova
Dmitriy Lebed
 
Back to Top